het zonnerad

Het Zonnerad

Geschreven door Hermannus Reydon

Download opties

Over dit boek

Jaar van eerste publicatie: 1930
Geschatte leestijd: 20 minuten

De ervaring leert ons, dat er in het beeld, dat ons bewustzijn zich van de wereld heeft gevormd, tal van onderdeden zijn die daarin voor ons gevoel thuis horen. Wij hebben hun aanwezigheid in onze omgeving altijd geweten en ze als vanzelf sprekend aanvaard zonder ons van hun juiste betekenis rekenschap te geven.

Wellicht nergens treedt dit verschijnsel sterker op dan ten opzichte der symboliek, die ons overal omringt. Dit is verklaarbaar. Want het eigenaardige van symboliek is juist, dat zij door bepaalde beelden en vormen dingen uitdrukt, die zó fundamenteel zijn, zulke grondwaarheden in ons bestaan vormen, dat dit wel de laatste dingen zijn waarover wij gaan nadenken. Hier raakt de gedachte immers aan de grondslagen van ons bestaan op deze wereld, en wij hebben meestal zozeer de handen vol met de handhaving van ons bestaan, dat wij er niet licht toe komen daarover nog te gaan nadenken ook. En bovendien: de taak der symboliek is juist, door een beeld ons bepaalde grondwaarheden voor ogen te houden, die ons bestaan beheersen. Hoe beter de ons omringende zinnebeelden die taak vervullen, hoe minder aanleiding er is om na te gaan denken over deze grondslagen. Wij ervaren dan immers voortdurend uit de zinnebeelden, wat wij weten moeten en nimmer vergeten mogen.

Nu zal menigeen geneigd zijn te vragen: is er dan een zo uitgebreide symboliek om ons heen?

Wie deze vraag stelt, bevestigt daarmede tegelijk, dat de zo even gemaakte opmerking over de eigenaardige taak der symboliek juist is. Want in hem zelf leeft deze symboliek blijkbaar zoo sterk, voor hem is zij zo vanzelfsprekend, dat hij althans ze nooit heeft opgemerkt!

Er is inderdaad een zeer uitgebreide symboliek om ons heen, welker betekenis ons instinctief duidelijk is en die door de taaiheid, waarmee zij zich niet slechts sinds eeuwen maar sedert duizenden van jaren wist te handhaven bewijst, dat zij diep in ons volk geworteld is.

Deze symboliek beeldt de natuurlijke levenshouding van ons volk uit, zoals deze zich door al die duizenden van jaren heeft weten te handhaven. Een enkel dezer zinnebeelden wordt in Het Zonnerad aan een nader onderzoek onderworpen.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin