handboek voor germaansche godenleer

Handboek voor Germaansche godenleer

Download opties

Over dit boek

Genre: Mythologie
Jaar van eerste publicatie: 1901
Geschatte leestijd: 5 uur en 5 minuten

Uit het voorwoord van Handboek voor Germaansche godenleer, dat spijtig genoeg een situatie schets die in het onderwijs in de Nederlanden sinds 1901 niet veranderd is:

In de mythologie ligt de kiem van het epos, dus ook de grondslag van letterkundige geschiedenis en belletrische kunst. De mythen, of eerste voor- stellingen van de goden werden later vermenselijkt en op helden teruggebracht. In deze vorm, groeiden zij gemakkelijker samen met het leven van het Germaanse volk en traden dan op als typen van het ras in de eerste literarische voortbrengsels. Die eerste voorstellingen na te sporen, te vergelijken in oorsprong en ontwikkeling, en hunne onderscheidene opgaven te verklaren is eigenlijk het doel en het voorwerp van de mythologie.

Tot nog toe, is. in het onderwijs van Nederlandse hogere of middelbare scholen, geen plaats voor Germaanse mythologie ingeruimd. Drie eeuwen lang, heeft men aan onze jeugd de vruchten van vreemde bodem te plukken gegeven en het erfgoed van het voorvaderlijk geslacht in de vergetelheid gelaten. Dit alleen wil ik beweren dat, nevens de vreemde godsdienst- en beschavingsleer, ook de inlandse, voorvaderlijke een ereplaats mag bekleden.

Dan zal men niet langer, of althans veel minder — ik spreek voor Zuid-Nederland – te klagen hebben dat het onderwijs, dus ook het volksleven, zo weinig nationaal is. Wanneer de jongeling in zijn middelbare, en vooral in zijne hogere studies de geschiedenis van het oudste Germaanse voorgeslacht van nabij zal leren kennen, met zijn diepe godsdienstzin en zijn betrekkelijk reine zeden, die zelfs aan de Romeinen (TACITUS, Germania, 19) zulke schitterende lofspraken afdwingen, wanneer hij door die mythologische studiën in staat zal gesteld zijn de letterkundige voortbrengsels van de ruwe, maar steeds versterkende Germaanse beschaving te smaken, ook dezulke die reeds door de invloed van het christendom gelouterd en verzacht zijn, en wanneer hij dan de zeden en gebruiken van zijn stamouders met die van de Romeinen in vergelijking zal brengen, dan zal hij niet alleen over de minderheid van zijn aanverwant volk niet hebben te blozen, maar dan zal zijn geestesleven op eigen grondslag berusten, op eigen voedstoffen lieren, en aan de zon van eigen grootheid een straal van volmaking ontlenen. Dan zal het onderwijs nationaal zijn en de bron wezen van nationale gevoelens bij het Nederlandse volk.

Dit boek is verkrijgbaar in:

Onderwerpen

© Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en ontwikkeling door dankwin